Leveringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden van JS-Houtwerk gevestigd te Capelle aan den IJssel ingeschreven in de KvK Rotterdam nummer 84158298.

Artikel 1 Algemeen
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
• JS-Houtwerk: Verkoper
• Koper: de wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van JS-Houtwerk
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met verkoper, alsook op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten waarbij verkoper producten van welke aard dan ook aan koper levert.
• Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
• Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen verkoper en koper
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Home

Artikel 2 Aanbiedingen, vrijblijvende offertes en bestellingen
• Alle aanbiedingen/acties zijn geldig gedurende de vermelde periode in de aanbieding/acties, als het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
• Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Toch kan een product op details afwijken.
Verkoper is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
De afbeeldingen zijn daarom enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
• Alle genoemde lengtes zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan afwijken.
• Bestellingen mogen door verkoper zonder opgave van redenen worden geweigerd.
• De prijzen in genoemde vrijblijvende aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Home

Artikel 3 Overeenkomst
• De overeenkomst komt tot stand wanneer de koper een bestelling heeft afgerond en de koper per ommegaande de aanbetaling aan de verkoper heeft verricht en deze bij de verkoper is ontvangen.
• Als op verzoek van de koper door verkoper een vrijblijvende offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de koper deze vrijblijvende offerte per e-mail heeft geaccepteerd en
verkoper de koper per e-mail de te betalen aanbetaling heeft gestuurd conform de door de koper geaccepteerde vrijblijvende offerte.
• Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor maatwerkproducten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.

Home

Artikel 4 Levering en risico
• Voor leveringen in Nederland brengt verkoper bezorgkosten in rekening. Deze zijn afhankelijk van de afstand en grootte van de bestelling.
Bezorgkosten zijn van toepassing zoals genoemd in onze vrijblijvende offertes.
• Verkoper zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de vrijblijvende offerte genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.
• De levertijd kan door verkoper verlengd worden als er zich omstandigheden voordoen zoals genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt. Verkoper bepaalt de wijze van verzending.
• Het vervoer van de producten is voor rekening en risico van verkoper. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van koper en komt alle directe en indirecte schade,
welke aan en/of door de producten en/of derden mocht ontstaan voor rekening van koper. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat verkoper conform de overeenkomst de producten
ter aflevering aanbiedt doch koper om welke reden dan ook niet afneemt.
• Koper is verplicht de verkochte producten af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Verkoper is uitsluitend verplicht de producten te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen.
Koper is verplicht de producten aldaar in ontvangst te nemen. Indien koper de afname weigert of nalatig of onvolledig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van koper. Koper zal in dat geval, naast de betalingsverplichting,
alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de interest, transportkosten en opslagkosten, verschuldigd zijn.
• Als de koper niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk om te komen tot aflevering, worden de aangekochte producten gelost voor risico van de koper op of nabij het overeengekomen afleveradres.
• Levering op de Waddeneilanden en buitenland is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur.

Home

Artikel 5 Herroepingsrecht bij consumenten
• Gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product en/of de producten heeft de koper het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden onder de verplichting het product
en/of de producten terstond aan verkoper te sturen. De koper ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product en/of de producten door verkoper wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag
of een percentage daarvan terug. De koper dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan verkoper en ook te omschrijven om welk product
en/of producten het betreft.
• Als de koper besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de koper, verkoper behoeft geen rembourszendingen te accepteren.
Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de koper.
• Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (maatwerk) van de koper.
• Voorts behoeft verkoper uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren als:
o Het product en/of de producten niet gebruikt of bewerkt zijn
o Het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn
o Het product en/of de producten ongebruikt en schoon zijn
o Het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest

Home

Artikel 6 op kleur brengen van producten
• Het op kleur brengen van producten geschied door middel van schilderen. Hiervoor wordt hoogwaardige verf toegepast.
Tijdens het schilderen kunnen kleine oneffenheden en/of strepen ontstaan.
• Kiest men voor een strak en glad oppervlak dan is spuiten van de producten een optie. Spuiten van de producten wordt uitbesteed aan derden.
Voor de afwerking en kleurafwijkingen kan verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. Voor het transport van de locatie waar verkoper het product heeft vervaardigd
naar de spuiter en terug, plus het spuiten worden extra kosten in rekening gebracht.

Home

Artikel 7 Aanvaarding, reclameren en garantie
• Koper dient de producten bij aflevering te controleren.
Hierbij dient hij na te gaan of:
- de juiste producten zijn geleverd,
- de afgeleverde producten wat betreft specificatie (dikte, breedste, lengte en stuks) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
Indien niet terstond na ontvangst van de goederen wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden
- op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld
- als juist erkend.
Reclames over eventuele manco's, afwijkingen of beschadigingen moeten binnen 48 uur gemeld worden via e-mail aan info@js-houtwerk.nl.
U dient met behulp van duidelijk fotomateriaal het manco in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen reclamaties in behandeling genomen.
• Afwijkingen van de geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen,
kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
• Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde of als zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
• Reclames door koper geven koper geen bevoegdheid tot opschorting van zijn betalingsverplichting dan wel verrekening.
• Als de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, zal verkoper aan koper hetzij een billijke schadevergoeding voldoen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde producten,
hetzij de producten geheel of gedeeltelijk vervangen, waarbij de overeengekomen te vervangen producten dienen te worden teruggezonden, één en ander ter vrije keuze van verkoper.
Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
• Koper zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer,
zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit
product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Home

Artikel 8 Producteigenschappen en maten
• Het door JS-Houtwerk geleverde product is een natuurproduct dat kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Door weersinvloeden regen, vocht en zon kan hout ongelijk verkleurd zijn en/of niet geheel recht zijn.
• Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen.
• Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.
• Afwijkingen in breedte, hoogte en lengte maten tot 1 centimeter wordt door JS-Houtwerk als standaardafwijking toegepast.
• Voor zover niet beschreven, bepalen de normale handelsgebruiken binnen de branche of er sprake is van een geringe afwijking.

Home

Artikel 9 Overmacht
• Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden verlangd,
zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen,
waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren,
gelden als overmacht. In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 3 maanden te verlengen,
hetzij de koop te ontbinden. De verkoper kan de koop ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Home

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
• Door verkoper geleverde producten, waaronder worden begrepen al aangebroken partijen, alsook producten die reeds een gedeeltelijke bewerking hebben ondergaan, zowel betaalde als onbetaalde producten, blijven zijn eigendom.
• Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.
• Indien verkoper gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde producten. Voor zover nodig machtigt de koper verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.
• Onverminderd al hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt geregeld, behoudt verkoper zich alle haar toekomende intellectuele eigendomsrechten en daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor.

Home

Artikel 11 Betaling
• Indien koper besluit de vrijblijvende offerte te accepteren dient de aanbetaling waarvan de hoogte gelijk is aan minimaal 50% van het bedrag genoemd in de vrijblijvende offerte per iDEAL te voldoen.
Na ontvangst van de aanbetaling wordt de bestelling verder afgerond.
• Na levering van de goederen dient de restant betaling via iDEAL te geschieden. Als uiterste maximale betalingstermijn geld voor zakelijke klanten de wettelijke termijn van 30 dagen na factuurdatum.
• Als de koper met de betaling tegenover de verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied.
• Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper,
dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs,
ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs
van de al geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
• Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 9, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
• Alle betalingen dienen te geschieden in Euro’s, tenzij verkoper een andere valuta aanwijst. In dat geval is koper verplicht tot betaling in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort te voldoen.
• Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door verkoper is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper aan verkoper de alsdan geldende wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% verschuldigd,
berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn,
onverminderd het recht van verkoper om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen.
De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 15% van de hoofdsom.
Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door koper in aanmerking.
• Indien koper met de betaling jegens verkoper in gebreke is, heeft verkoper het recht de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met koper op te schorten tot die betaling,
inclusief betaling van vervallen rente en kosten, is geschied, terwijl over de verdere levering - ook als anders was overeengekomen - contante betaling kan worden geëist.
Het vorenstaande laat alle verplichtingen van koper tot nakoming van de verbintenissen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) onverlet.

Home

Artikel 12 Aansprakelijkheid
• Als door verkoper geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in artikel 7 van deze voorwaarden is geregeld.
• Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal 2 x het factuur bedrag en zal het bedrag van de door de verzekeraar van verkoper in het voorkomende geval te verstrekken uitkering nooit overstijgen.
• Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
• De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden en/of leidinggevenden van verkoper.
• Verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreken in door derden geleverde producten.
• Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

Home

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
• Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper,
tenzij de kantonrechter bevoegd is. Verkoper staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

Deze leveringsvoorwaarden kunnen worden gedownload met de volgende link: leveringsvoorwaarden
Huidige versie V8.0
Datum: 26-9-2023
Opgesteld door: J. Simonis

Home
<